نوشیدن آب معدنی کرج از پیری زودرس جلوگیری می کند

گزارش‌های صنایع آب معدنی کرج نرخ فزاینده‌ای در مصرف آب بطری‌شده جهانی را نشان می‌دهد. مقاله حاضر حاوی داده هایی در مورد کیفیت شیمیایی و میکروبی آب های بسته بندی شده در شهر گناباد است.

داده‌های مربوط به تأثیر زمان و شرایط نگهداری بر کیفیت میکروبی آب معدنی کرج نیز گزارش شده است. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی هر 9 مارک BW مورد مطالعه به خوبی با موارد ذکر شده در برچسب ها مطابقت دارد.

تمام BW نمونه برداری شده نیز فاقد شاخص های بیماری زا (کلی فرم کل، کلیفرم مدفوع، استرپتوکوک مدفوعی و کلستریدیوم پرفرنجنس) بودند. BW هایی که در یخچال نگهداری می شوند دارای حداقل تعداد باکتری های هتروتروف و بیماری زا هستند.

بیشترین تعداد باکتری زمانی مشاهده شد که BWs در دمای اتاق در معرض نور غیر مستقیم خورشید قرار گرفتند. حضور باکتری‌های هتروتروف و به‌ویژه بیماری‌زا با قرار دادن نمونه‌ها در معرض نور مستقیم خورشید به‌طور معنی‌داری کاهش یافت.

در تمام نمونه‌ها، جدای از محل نگهداری، تعداد باکتری‌های هتروتروف و بیماری‌زا پس از بطری‌سازی روند افزایشی نشان داد. رشد سریع جمعیت، شهرنشینی و صنعتی شدن منجر به آلودگی بسیاری از منابع آبی در سراسر جهان شده است.

آب بطری به طور گسترده ای به عنوان یک آب آشامیدنی سالم قابل اعتماد در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران پذیرفته شده است. بنابراین بررسی کیفیت آب بطری شده از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مقاله به ارائه داده های جمع آوری شده از آب های بسته بندی شده با هدف ارزیابی کیفیت شیمیایی و میکروبی این آب ها می پردازد. ترکیب شیمیایی نمونه ها در جدول 1 خلاصه شده است.

آگار خون به عنوان محیطی برای شمارش باکتری های بیماری زا استفاده شد، شمارش باکتری های هتروتروف در محیط آگار R2A انجام شد. برای شمارش باکتری ها از یک شمارنده کلنی استفاده شد و تعداد کلنی ها cfu/mL گزارش شد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.